Inter-Class Competition: Others (2016-2017)

Drawing Competitions

Winners Primary 1 Primary 2 Primary 3 Primary 4 Primary 5 Primary 6
Champion 1C:
Poon Kwok To
2A:
Lam Ho
3A:
Yeung Chit Ethan
4C:
Lee Adrian Ka Long
5B:
Chan Hei Lam Aariz
6B:
Wong Chun Yin
1st Runner-up 1B:
Au Chi Long
2D:
Ho Ching
3C:
Lee Chak Lam
4D:
Woo Aidan Ka Chai
5C:
Chen Wai To
6D:
Chau Ho Wai Howard
6D:
Chung Hei Yeung Adrian
2nd Runner-up 1D:
Mow Chu Him
1E:
Leung Horace
2B:
Lu Ho Hin
3A:
Shek Chun Nam
4C:
Wu Kai Sun Byron
4C:
Yeung Aidan
5A:
Tse Wilson
6B:
Lau Chun Nin Raphael

班際中國象棋比賽

優勝者 一年級 二年級 三年級 四年級 五年級 六年級
冠軍 4C:
林顯迪
楊柏熙
5C:
許皓程
陳衍熹
6A:
陳英豪
黃重霖
亞軍 4A:
冼祈恩
鄧智謙
5A:
袁匡廷
謝朗
6C:
羅肇鋒
黎卓坤
季軍 4E:
招柏晞
周若軒
5B:
蘇融
李卓倫
6B:
鄭睿哲
陳穎森