contact us
48 WOOD ROAD, WANCHAI, HONG KONG
ENQUIRY: 25742259
FAX:
25916537
EMAIL:
info@sjps.edu.hk